+48 513 513 144
biuro@edrabiny.pl

Regulamin

Regulamin sklepu www.edrabiny.pl

 

1. Właścicielem jest PLATFORMA HANDLOWA ,62-030 Luboń,ul.Żabikowska 62G/17, NIP: 777-106-46-51, REGON: 365362460,prowadząca działalność za pośrednictwem sklepu internetowego www.edrabiny.pl

Regulamin określa prawa oraz obowiązki zarówno Klientów(Kupujących) jak i Sprzedającego – zarządcy i właściciela sklepu.

Obowiązkiem Klientów jest przestrzeganie autorskich praw majątkowych,które wynikają z rejestracji wynalazków,znaków towarowych,wzorów użytkowych i przemysłowych,patentów.
Właściciel Platforma Handlowa zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.

Regulamin jest dostępny w języku polskim.

 

I. Warunki Techniczne

 

1. Do korzystania ze sklepu Klient potrzebuje:
    - urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne

    - dostęp do Internetu
    - adres pocztowy email

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celuocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.Zmiana tych ustawień ze strony Klienta może mieć wpływ na funkcjonowanie sklepu.

3. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies,udostępnionej pod adresem www.edrabiny.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

 

II. Logowanie i Rejestracja

 

1. W celu założenia „Konta Klienta” dokonuje się rejestracji podając: adres e-mail, login, hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres .Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Założenie konta jest nieodpłatne.
4. Klient przez akceptację regulaminu oświadcza,że przystępuje dobrowolnie do korzystania ze sklepu oraz że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
5. Klient zobowiązuje się nie przekazywać hasła dostępu do konta w sklepie internetowym edrabiny.pl osobom trzecim.
6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta. Po dokonaniu aktywacji następuje możliwość zalogowania się do systemu.
7. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 

III. Zamówienia - realizacja

 

1. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Sklep jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
    • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
    • wybór dostępnej formy dostawy i płatności
    • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
    • zatwierdzenie zamówienia
    • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
    • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie

4. Obowiązkiem Klienta jest podanie prawdziwych danych.
5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
    • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
    • opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
    • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
    • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy i dostawy
    • sposób płatności
    • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
    • informacja o prawie do rękojmi
    • w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

 

IV. Płatność

 

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe

2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

 

V. Ceny i koszty przesyłki

 

1.Oferty znajdujące się w sklepie internetowym stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do złożenia oferty kupna.
2.Ceny podane przy produktach na stronie www.edrabiny.pl podawane są w PLN i zawierają podatki oraz opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
3.Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
4.Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

  

VI. Dostawa

 

1.Towary dostarczane są na terytorium Polski.
2.Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy: dostawa kurierska
3.Termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
4.Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
5.Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
6.Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy.
 

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1.Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres nazwa Platforma Handlowa, adres 62-030 Luboń, ul.Żabikowska 62g/17, telefon 513-513-144, adres email :biuro@edrabiny.pl

2.Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: 62-030 Luboń,ul.Żabikowska 62g/17

4.Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

5.Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

7.Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

VIII. Prawo Konsumenta do rękojmi

 

1.Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za
niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie
Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w
chwili jego wydania.
2.Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową
powinna być przekazana m.in.
• wysyłanie wiadomość email na adres biuro@edrabiny.pl
• listownie na adres 62-030 Luboń,ul.Żabikowska 62g/17
• dzwoniąc pod nr 513-513-144

3.W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej
wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane
kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4.Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania
reklamacji wysłanej przez Klienta.
5.W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w
pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
6.W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do
stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia
ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość
ceny całości dokonanej transakcji.
7.Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail,
adres korespondencji.
8.Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
9.Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany
jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

 

IX. Pozostałe


1.Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.edrabiny.pl/Regulamin-t1.html
2.Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz
dokonania wydruku dokumentu.
3.Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim
poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach
Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub
zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków
przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie
zmian lub modyfikacji.
4.Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów
korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.